Niedziela, 14 lutego 2016
Strona główna / Rachunkowość budżetowa / Dowiedz się, jak bezbłędnie ew...
 Wyszukiwarka:   
Rachunkowość budżetowa
[2008-04-22]

Dowiedz się, jak bezbłędnie ewidencjonować wydatki niewygasające w JST

Wydatki niewygasające w roku ich powstania w JST księguje się jako wydatki budżetowe wykonane, ale tylko w ewidencji budżetu (organu). Pamiętaj, że podstawą księgowania tych wydatków w JST jest uchwała organu stanowiącego.

Zapisy w księgach rachunkowych JST związane z ewidencją niewygasających i niewykonanych wydatków będą następujące:

 1. Środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków objętych planem:
  Wn konto 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków",
  Ma konto 133 „Rachunek budżetu".
 2. Wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe na podstawie sprawozdań:
  Wn konto 904 „Niewygasające wydatki",
  Ma konto 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków".
 3. Przelew środków niewykorzystanych zgodnie z planem wydatków niewygasających:
  Wn konto 133 „Rachunek budżetu",
  Ma konto 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków".
 4. Przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetu:
  Wn konto 904 „Niewygasające wydatki",
  Ma konto 901 „Dochody budżetu".
 5. Kwota niewykonanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zatwierdzonych do realizacji w latach następnych:
  Wn konto 903 „Niewykonane wydatki",
  Ma konto 904 „Niewygasające wydatki".
 6. Przeksięgowanie salda niewykonanych wydatków pod datą ostatniego dnia roku budżetowego:
  Wn konto 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu",
  Ma konto 903 „Niewykonane wydatki".

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 i nr 169, poz. 1420 z późn. zm.).
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. nr 135, poz. 955).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 142, poz. 1020).

Beata Piotrowska
główny specjalista 
w Biurze Audytu Wewnętrznego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego

Klasyfikacja budĹźetowa - BudĹźet gminy - Dotacje unijne
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256,
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.