Poniedziałek, 08 lutego 2016
Strona główna / Zamówienia publiczne / Przeczytaj o 4 ważnych zmianac...
 Wyszukiwarka:   
Zamówienia publiczne
[2008-09-11]

Przeczytaj o 4 ważnych zmianach przewidzianych nowelizacją ustawy Pzp!

Oto kilka zmian przewidzianych w nowelizacji ustawy Pzp, która obecnie czeka na podpis Prezydenta:

  1. wprowadzono nowe zasady poprawiania omyłek rachunkowych i pisarskich - ustawa Pzp nie będzie zawierać zamkniętego katalogu omyłek, które będziesz mógł poprawić w otrzymanych ofertach; po zmianach będziesz poprawiać omyłki według własnego uznania - nowelizacja wskazuje jedynie, że zamawiający mogą poprawiać oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w ofertach;
  2. dodano możliwość uzupełniania wadliwych pełnomocnictw; oświadczenia lub dokumenty składane lub uzupełniane na Twoje wezwanie powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane Twoich wymagań, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert;
  3. wykonawca, który na dzień składania ofert (bądź wniosków o dopuszczenie od udziału w postępowaniu) nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będzie mógł przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego potencjału lub osób w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej;
  4. wykonawca będzie mógł sam lub na Twój wniosek jako zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą; będziesz mógł zwrócić się o przedłużenie tego terminu na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą.

To tylko niektóre ważne dla Ciebie zmiany. O wszystkich dowiesz się na szkoleniu Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych!

BudĹźetĂłwka - Klasyfikacja budĹźetowa - BudĹźet gminy - Dotacje unijne
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256,
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.